Kelas VII J

Kelas VII J

NO NIS  NAMA L/P KELAS
1 14453 ALYA DIAH SAPUTRI P VII I
2 14454 ANDI EKA PRATAMA  L VII I
3 14455 ANDREAN ZULFIKAR L VII I
4 14456 ARUM TRIAPUSPITA P VII I
5 14457 ASTRI YESSITA PURI  P VII I
6 14458 EDO DHANI SAPUTRO L VII I
7 14459 ELANG PRATAMA PUTRA L VII I
8 14460 FADILLA APRILIA ARLINA P VII I
9 14461 FAREL HASAN ABDULLAH  L VII I
10 14462 FAREL MARDALIKA PUTRA L VII I
11 14463 GEMA ADITYA NUGROHO L VII I
12 14464 IDA ROHYANI P VII I
13 14465 KANIA ARBINTA MAHYARANI P VII I
14 14466 MAHESA HIKMAL FAIZ L VII I
15 14467 MUNA KURNIA ASHARI P VII I
16 14468 NADIN TRI HEMANOV P VII I
17 14469 NANANG MUHAMMAD NASRUDIN L VII I
18 14470 NURMA AZIZAH P VII I
19 14471 NURUL AZIZAH P VII I
20 14472 PRIMANDA AFFANI P VII I
21 14473 PUTRA FAJAR REFIAN MARTINO L VII I
22 14474 REGINA ANANDA APRILIA P VII I
23 14475 RESTU ARDIAN ALFA MEILANO  L VII I
24 14476 REYZTA ELVIA  P VII I
25 14477 SAFA NAYLA SALMA  P VII I
26 14478 SYAIFUL ARIFIN L VII I
27 14479 TSALATSINA MAR'AH AZIZAH P VII I
28 14480 WIDYA NIKMA PALUPI P VII I
29 14481 YUNIAN RESTU NUR AMELIA P VII I
1 14482 ANAZWARIKA YOANDA ARGO PUTRI P VII J
2 14483 ANDIKA WAHYU PRATAMA  L VII J
3 14484 ARDHITA RIZQI AZHARI P VII J
4 14485 ARDY SHIYA YULIANTO L VII J
5 14486 ARUM CITRA LESTARI P VII J
6 14487 AYOSAN GENTA PRATAMA L VII J
7 14488 CATUR WULAN JANUARI P VII J
8 14489 CITRA AYU NURCAHYANI P VII J
9 14490 DESTA AGUDI CAHYANINGRAT P VII J
10 14491 DINO FABIYAN ELIANOVA DEWA L VII J
11 14492 FAURA TYAS VITYAROLINE P VII J
12 14493 HAPPY APRILIA P VII J
13 14494 HIKMAH INDRIYANI P VII J
14 14495 HILDA PRAMESTI KUSUMA WARDANI P VII J
15 14496 JULIO ARYA HADI MAHESHA L VII J
16 14497 KHOIRINA ISMATUL WAFA P VII J
17 14498 MARSITA REGISYA DEWI P VII J
18 14499 MARTINO ROSANDI L VII J
19 14500 MUHAMMAD ALDO NUGROHO  L VII J
20 14501 NAFTIAN YOGA PRATAMA  L VII J
21 14502 NATANAEL  TRI SAPUTRA  L VII J
22 14503 NIZAR MAHFUD RIFFANDI L VII J
23 14504 NOVITA FITRI NURAINY P VII J
24 14505 REIVA ARUM AL IZZAH P VII J
25 14506 RENGGANIS ANDIEN PARAMESWARI P VII J
26 14507 SEPTIA ANGGRAINI P VII J
27 14508 USMAN MUSTAKIM  L VII J
28 14509 WAHYU KUSUMA WARDANI L VII J
29 14510 ZABRINA PRIMA SEMBADRA P VII J
blog

Rangkaian Penerimaan Peserta Didik Bar...

Lanjut Baca
blog

Surya AJi P (kelas 7I) pada tahun pela...

Lanjut Baca
blog

Silahkan Preview / Download SOP layana...

Lanjut Baca
blog

Silahkan Preview / Download Buku Petun...

Lanjut Baca
blog

PESERTA DIDIK BARU SMP N 1 JATISRONO T...

Lanjut Baca